Algemene voorwaarden

Jouw ICT staat centraal

Gewoon bij jou op locatie

Voor een eerlijke prijs

ALGEMENE VOORWAARDEN JAHOU B.V.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor de Examens, Courseware, e-Learning, e-Coaching, (Maatwerk)-Leergang en -Bootcamp (“studietraject”), die worden verzorgd door JaHou B.V.. Door u in te schrijven voor een studietraject bij JaHou B.V., kiest u voor een overeenkomst met een betrouwbare partner.
De organisatie zal er alles aan doen om u optimaal te begeleiden in het succesvol behalen van uw ICT-examen. Dit betekent dat JaHou B.V. heldere afspraken met u zal maken, die hieronder voor u op een rijtje staan.

Algemene bepalingen:

 1. Als cursist wordt beschouwd, degene van wie een ingevuld en ondertekende offerte of inschrijfformulier is ontvangen. De cursist ontvangt een bewijs van inschrijving.
 2. De cursist ontvangt de lesmaterialen en boeken behorend bij de cursus/training bij start van de e-Learning.
 3. Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, indien het cursusgeld volledig is betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven eigendom van JaHou B.V.. Het is niet toegestaan om lessen geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.
 4. Na het beëindigen van het deel waar men zich voor inschrijft, is men geen cursist meer. Voor volgende delen zal men zich moeten her inschrijven.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever die voor één of meerdere werknemer(s) een overeenkomst aangaat.

Betaling:

 1. U betaalt bij JaHou B.V. geen inschrijfgeld.
 2. Betalingstermijn is 14 dagen, maar de kosten voor het studietraject dienen te allen tijden voldaan te zijn voor start van het traject.
 3. De portokosten voor het verzenden van het lesmateriaal zijn te allen tijde voor de rekening van de cursist tegen de dan geldende portokosten.
 4. De bedenktijd voor examens on-site is 14 dagen, echter de cursist verplicht zich de verschuldigde studie-trajectgelden en examengelden steeds op de factuur vermelde vervaldatum te hebben voldaan.
 5. De kosten van extra bestelde materialen kunnen niet in termijnen worden betaald, maar zijn volledig opgenomen in het eerste termijnbedrag. Zodra het eerste termijnbedrag of het volledige factuurbedrag is betaald, ontvangt de cursist de eventuele extra bestelde materialen.
 6. Automatische incasso is alleen mogelijk vanuit uw eigen bank/girorekening.
 7. Cursisten en bedrijven, die een buitenlands verblijfadres hebben, kunnen niet in termijnen en niet via automatische incasso betalen. Zodra de volledige factuur is betaald, wordt het studiemateriaal verzonden.
 8. Alle kosten die ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de cursist.

Studiebegeleiding:

 1. De gemiddelde studieduur van de e-Learning staat vermeld in de offerte en is terug te lezen op: www.jahou.eu.
 2. De cursist kan aangeven of hij/zij gebruik wil maken van studiebegeleiding door middel van e-Coaching gedurende de vermelde studieduur.
 3. Onjuiste informatie verstrekt door cursist omtrent vooropleiding en ervaring geeft geen ontheffing van de verplichting uit deze overeenkomst.

Verbintenis:

 1. Na ondertekening van de overeenkomst is de cursist gebonden aan de inhoud van de door hem aangegane verplichting financiële verplichting. In geval van annulering voor aanvang van de e-Learning zal 100% van de cursusprijs in rekening worden gebracht. Annuleringsverzoeken dienen aangetekend te worden aangeboden. Na persoonlijke registratie van het examen is annulering niet mogelijk. Verplaatsen van het examen is uitsluitend mogelijk conform de voorwaarden, zoals vermeld op de website van het betreffende exameninstituut: www.apmg-international.com, www.exin.com, www.peoplecert.org en www.vhls.global.
 2. Om een examendatum te verplaatsen dient de cursist dit schriftelijk of per mail aan te vragen bij de cursistenadministratie. De nieuwe examendatum wordt in gezamenlijk overleg met de cursistenadministratie vastgesteld.
  De cursist gaat na goedkeuring JaHou B.V. akkoord met onderstaande voorwaarden:

  • De examenkosten worden op de primair afgesproken datum voldaan.
  • Prijswijzigingen vastgesteld door de exameninstituten APMG, EXIN, PeopleCert en Van Haren Learning Solutions worden op basis van nacalculatie ten alle tijden aan de kandidaat/ opdrachtgever doorberekend.
 3. Bij annulering van online e-Learning cursussen en examentrainingen wordt na het verstrekken van de login geen restitutie van het cursusgeld of cursusmateriaal verleend.
 4. In geval van overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek worden ingediend ter annulering en stopzetting van betaling bij JaHou B.V.. JaHou B.V. behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.

Klachten:

In geval van klachten met betrekking tot de e-Learning, dient men zich te wenden tot de directie van JaHou B.V.. In geval van klachten met betrekking tot het examen dient men zich in eerste instantie te wenden tot de examencommissie van de desbetreffende organisatie: www.apmg-international.com, www.exin.nl, www.peoplecert.org en www.vhls.global.